Actievoorwaarden 'Met DHL eCommerce naar Coldplay'

Coldplay

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Met DHL Parcel naar Coldplay’ (verder te noemen: 'actie') van DHL Parcel (Netherlands) B.V. en DHL Parcel (e-Commerce) B.V. te Utrecht geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 30076845 en onder nummer 30076835 (verder te noemen: 'DHL').
 2. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 5 juni t/m 25 juni 2023 om 23.59u, die wordt gehouden in Nederland.
 3. Deelnemers aan de actie verklaren bij deelname aan de actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de actievoorwaardenpagina.
 4. DHL behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 5. De gegevens die DHL verkrijgt in het kader van de actie worden opgenomen in haar gegevensbestand en worden vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. De gegevens worden gebruikt om te communiceren over de uitslag van de actie, producten en diensten van DHL. Voor meer informatie bekijk onze privacyverklaring.
 6. Op deze actie is Nederlands recht en de gedragscode van klein promotioneel kansspel van toepassing.

Artikel 2 Prijzen

 1. De prijs van de actie zijn twee tickets voor toegang tot Music Of The Spheres World Tour concert van Coldplay op 19 juli 2023 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het gaat om 1e rang tickets ter waarde van   EUR 170 per stuk. Een prijs bevat dus twee kaarten en wordt toegekend aan één persoon. Elke deelnemer kan maximaal 1 prijs (twee tickets) winnen. In totaal zal de actie één winnaar opleveren.
 2. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, tegoed of andere prijzen.
 3. Gewonnen prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Spelregels

 1. Deelname aan de actie is gratis.
 2. Deelnemers maken kans op een prijs door in een formulier in de Mijn DHL app kenbaar te maken deel te willen nemen aan de actie, door een bevestigend vinkje te plaatsen bij de zin: ‘Ja, ik ga akkoord met de actievoorwaarden die op deze actie van toepassing zijn en bevestig ik dat ik deze heb gelezen en begrepen.’.
 3. Uit alle deelnemers wordt één winnaar geloot. De winnaar krijgt in de week van 26 juni t/m 2 juli 2023 een persoonlijk bericht van DHL op het door hem/haar opgegeven e-mailadres via het formulier in de Mijn DHL app. Deelnemers dienen ook hun spam-inbox te controleren.
 4. Over de uitslag en de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. DHL mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij DHL het vermoeden bestaat, of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens DHL of derden). Ook behoudt DHL zich het recht voor gegadigden van deelneming uit te sluiten indien uitvoering van de vervoerovereenkomst in redelijkheid niet van haar gevraagd kan worden.
 6. Deelname is uitgesloten voor alle DHL medewerkers en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van deze actie.
 7. Deelnemers wonen in Nederland en zijn minimaal 18 jaar of hebben toestemming van hun ouders/verzorgers voor deelname aan deze actie.
 8. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. DHL is gerechtigd door de deelnemer opgegeven gegevens op juistheid te controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het uitsluiten van de actie.
 9. Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].